Observaties via door ex-vriendin aan politie gegeven informatie

Geplaatst op: 02 juli 2016

Er bestaan aanwijzingen dat de politie de ex-vriendin van de verdachte ertoe heeft aangezet bijstand te verlenen aan de opsporing, zonder dat daaraan een bevel van de officier van justitie ten grondslag is gelegd en zonder dat dit in processen-verbaal of mutaties is vastgelegd. Het door het hof opgedragen onderzoek daarnaar is niet grondig geweest en heeft niet tot opheldering geleid. Gedurende dat onderzoek hebben de verantwoordelijken voor politie en justitie zich bijzonder weinig moeite getroost het optreden van de politie in deze zaak te onderzoeken, terwijl het hof meerdere keren op niet mis te verstane wijze het belang van het onderzoek onder de aandacht heeft gebracht en heldere vragen heeft gesteld. Gelet daarop en gelet op het tijdsverloop in deze zaak valt niet te verwachten dat de gang van zaken alsnog verder zal worden opgehelderd (Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 29 januari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:242).

Lees meer >


Gelogen over inzet observatiepand

Geplaatst op: 02 juli 2016

Schending van behoorlijke procesorde nu door verbalisanten – waaronder de operationeel leider onderzoek – bij de rechter-commissaris in strijd met de waarheid is verklaard over inzet observatiepand, hetgeen leidt tot strafvermindering van 3 maanden. Bovendien constatering vormverzuim nu eenmalig geen proces-verbaal is opgemaakt van observatie woning van verdachte. Het beroep op niet-ontvankelijkheid OM wegens handelen in strijd met de verbaliseringsplicht (artt. 152 en 126aa Sv) wordt verworpen. Niet is komen vast te staan dat politie of justitie bemoeienis hebben gehad met de inzet door adviseur Stadsmariniers van een bloempotcamera gericht op woning van de verdachte. Het verweer strekkende tot volledige bewijsuitsluiting en dus vrijspraak wegens gestelde onrechtmatige stelselmatige observatie (126g Sv) wordt verworpen nu observaties beperkt waren tot waarnemen van gedragingen die door een ieder vanaf openbare weg konden worden waargenomen en niet gezegd kan worden dat door observaties een min of meer volledig beeld van aspecten van verdachte’s leven is verkregen. Verdachte wordt veroordeeld voor handelen in strijd met de Opiumwet (bezit en langdurige drugshandel vanuit woning) en voor het aanwezig hebben van een vuurwapen met bijbehorende munitie tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan 10 maanden voorwaardelijk (Rb Rotterdam, 31 mei 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BQ6878).

Lees meer >


Observatie met behulp van statische camera van voetbalkooi

Geplaatst op: 30 juni 2016

In casu was de observatie uitgevoerd met een statische camera, gericht op een voetbalkooi. De advocaat heeft als verweer gevoerd dat hiervoor een bevel ex artikel 126g Sv. voor stelselmatige observatie afgegeven had moeten worden, maar dat verweer is verworpen nu geen min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van verdachtes leven werden verkregen. Gelet op hetgeen over de duur en de frequenties van de observaties is aangevoerd, was een bevel voor stelselmatige observatie niet nodig (HR 26 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN0004).

Lees meer >


1,5 uur zicht houden op auto zonder verdachte is geen stelselmatige observatie

Geplaatst op: 30 juni 2016

Wanneer door verbalisanten 1,5 uur zicht wordt gehouden op een auto om te kijken wanneer de verdacht instapt en gaat rijden is niet aan te merken als een stelselmatige observatie. Wanneer de verbalisanten de verdachte vervolgens kort achtervolgen om diens rijgedrag vast te leggen, levert dat hooguit een geringe inbreuk op diens persoonlijke levenssfeer op die wordt gedekt door (thans) art. 3 Politiewet 2012.

Lees meer >


Eisen proces-verbaal observatie

Geplaatst op: 30 juni 2016

Voor wat betreft de eisen die ex. artikel 152 Sv. aan een proces-verbaal van een observatie kunnen worden gesteld, is het volgende van belang.

  • Leider onderzoek mag p-v opmaken, mits ook de observanten dat zelf doen
  • Het proces-verbaal hoeft niet helemaal in detail

(zie o.a. HR NJ 1996, 442)

Lees meer >


Kortdurende observatie door veelplegersteam

Geplaatst op: 28 juni 2016

In de uitspraak van HR 13 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9338 ging het om een aanhouding ter zake van winkeldiefstal na observatie door ‘veelplegersteam’. De verdachte werd aangehouden ter zake van winkeldiefstal nadat hij was gevolgd en geobserveerd door verbalisanten werkzaam bij een zgn. ‘veelplegersteam’. Door de advocaat werd aangevoerd dat er sprake was van het stelselmatig observeren van de verdachte waarvoor geen bevel was.
Volgens de Hoge Raad boden in deze zaak de artikelen 2 Pw en 141 Sv voldoende legimitatie voor de observatie door het veelplegersteam nu slechts in een bepaald gebied en kortstondig is geobserveerd, n.a.v. omstandigheden waaruit redelijkerwijs een verhoogde kans op strafbare feiten kan worden afgeleid. Uit de verslaglegging moet kunnen blijken of de observaties in deze zin beperkt en kortstondig zijn gebleven.
Zelfs het feit dat op het moment van de observatie geen verdenking bestond maakt het optreden van het veelplegersteam niet onrechtmatig.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden