Onderzoek en eisen forensisch psycholoog

Het NRGD deskundigheidsgebied Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek (hierna: FPPO) betreft in hoofdzaak het gedragsdeskundig onderzoek van de persoon van de verdachte.

De onderzoeksvragen binnen dit deskundigheidsgebied worden gesteld in het kader van het strafrecht, waarbij het gaat om kennis van processen van beoordeling, psychopathologie, (mate van) toerekeningsvatbaarheid en risicoanalyse.

Kernvragen die door de geregistreerde psychiater, psycholoog of orthopedagoog beantwoord worden, zijn vragen die betrekking hebben op (verstoringen in) het functioneren van de te onderzoeken persoon (verdachte) ten gevolge van persoonsgebonden kenmerken of als gevolg van interferentie van persoonsgebonden kenmerken en contextuele factoren.

De vraagstelling heeft betrekking op diagnostisch onderzoek van persoonskenmerken van de verdachte en richt zich op de volgende aspecten:

 • de persoonlijkheid(skenmerken);

 • het bestaan van een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens;

 • de doorwerking van een eventuele stoornis op het vermogen van de verdachte de strekking van een tegen hem ingestelde vervolging te begrijpen dan wel diens belangen in het kader van een strafvervolging behoorlijk te behartigen;

 • de doorwerking van een eventuele stoornis in het gedrag ten tijde van het delict waarvan de verdachte wordt verdacht;

 • de doorwerking van externe invloeden op het psychisch functioneren en het gedrag ten tijde van het delict waarvan de verdachte wordt verdacht;

 • de (mate van) toerekeningsvatbaarheid;

 • overwegingen voor het toepassen van het volwassenen- of jeugdstrafrecht;

 • de kans op herhaling;

 • de beïnvloedingsmogelijkheden van de kans op herhaling;

 • de mogelijke combinaties van het niveau van zorg en het niveau van beveiliging waarbinnen die zorg kan plaatsvinden;

 • de noodzaak van een strafrechtelijke maatregel;

 • de noodzaak van het voortduren van een strafrechtelijke maatregel;

 • de (verdere) vormgeving aan een strafrechtelijke maatregel.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-35163.html

< Terug naar Contra-expertise
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden