Wat hebben getuigen echt gezien?

Geplaatst op: 05 juni 2018

In strafzaken moet je voorzichtig zijn dat de rechter niet te snel bewijs aanneemt op basis van getuigenverklaringen. Steeds moet de rechter zich afvragen wat de getuigen verklaren dan precies te hebben gezien, of ze dit ook hebben kunnen zien, en of hun verklaringen ook betrouwbaar zijn. We moeten oppassen dat het bewijs niet door een rechter ingevuld wordt in de verklaringen. Gelukkig zien we in de jurisprudentie ook zaken waarbij de rechters kritisch kijken naar het getuigenbewijs.

Lees meer >


Ook bij anonieme getuigen vragen om die te horen

Geplaatst op: 22 april 2018

Onder verwijzing naar de rechtspraak van het EHRM mogen de verklaringen van de anoniem gebleven personen die in het proces-verbaal van aanhouding worden genoemd niet voor het bewijs worden gebruikt omdat de verdediging deze getuigen niet heeft kunnen ondervragen. De verklaringen van de getuigen zijn in die zin van beslissende aard, dat de verbalisanten de verdachte zonder deze verklaringen niet zouden hebben aangehouden. Dientengevolge is de aanhouding van de verdachte volgens de raadsman onrechtmatig geweest en mag op grond van de leer van de “verboden vruchten” al hetgeen voortkomt uit de aanhouding niet aan het bewijs mogen bijdragen. Het gaat hier om het op art. 6 EVRM gebaseerde ondervragingsrecht. Wel is het van belang dat de verdediging eerst nog officieel een verzoek doet tot het horen van de anonieme getuigen.

Lees meer >


Verklaring benadeelde partij als toelichting op vordering levert geen bewijs op

Geplaatst op: 12 oktober 2017

Wanneer de benadeelde partij gebruik maakt van de haar in art. 334.3 Sv gegeven bevoegdheid tot toelichting van haar vordering, treedt zij niet op als getuige. De in dat verband afgelegde verklaring kan daarom door de rechter niet worden gebruikt voor het bewijs (HR 22 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:974)

Lees meer >


Geplaatst op: 08 oktober 2017

Het opstellen van regels voor de toelaatbaarheid van bewijs is in beginsel een kwestie van nationaal recht en bewijsmateriaal dient in de eerste plaats door de nationale rechter te worden gewaardeerd. Niettemin moet uitgangspunt zijn dat getuigen ter terechtzitting kunnen worden ondervraagd, ook door de verdediging. Dit laatste is echter geen absoluut recht: vrees voor het leven, de vrijheid, de veiligheid en de privacy van de getuige (met name als die tevens slachtoffer van het beweerdelijk begane misdrijf is) kunnen meebrengen dat er uitzonderingen worden gemaakt, waardoor de verdediging handicaps ondervindt. Van belang is echter wel dat deze vrees voldoende wordt
onderbouwd (EHRM 23 april 1997, NJ 1997, 635) (Van Mechelen) en dat de verdediging wordt gecompenseerd voor deze handicaps.

vlg. EHRM 26 maart 1996, Doorson t. Nederland, ECLI:NL:XX:1996:AD2516, NJ 1996, 741. Art.6, eerste lid en derde l¡d, EVRM

Lees meer >


Vrijspraak poging moord vanwege onbetrouwbare getuigenverklaringen

Geplaatst op: 11 juni 2016

De rechtbank komt tot een vrijspraak omdat zij de verklaringen van getuigen en de herkenning onvoldoende betrouwbaar vindt om de verdachte te veroordelen en komt daarom tot een vrijspraak (Rb Overijssel, 9 december 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5461).

Lees meer >


Getuigenverklaringen en de strafrechter

Geplaatst op: 05 juni 2016

Artikel ‘Getuigenverklaringen en de strafrechter’ van Dr. M. Jelicic en prof. dr. H.L.G.J. Merckelbach over verhalen van getuigen en hoe ook verzonnen verhalen in ons geheugen kunnen worden geprent alsook hoe dit zich verhoudt tot hervonden herinneringen. Verder gaat het artikel ook over de vraag onder welke omstandigheden getuigen het beste kunnen waarnemen en wat de beperkingen zijn bij waarnemingen.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden