Bewijsuitsluiting na stopzetten AVR tijdens verhoren

Geplaatst op: 04 juni 2019

Na het beluisteren van de geluidsbanden van de verhoren van aangever [slachtoffer 1] is de verdediging gebleken dat er zeer grote verschillen bestaan tussen hetgeen op die geluidsbanden te horen is en de schriftelijke weergave van zijn verklaringen die in het procesdossier zijn opgenomen. Daarmee is sprake van een schending van de verbaliseringsplicht zoals bedoeld in artikel 152 van het Wetboek van Strafvordering (verder: Sv). Daar komt bij dat is gebleken dat de opnameapparatuur meerdere keren tijdens het afnemen van de verhoren is stilgezet. De reden hiervoor is evenmin geverbaliseerd. Eerst tijdens het verhoor van de betrokken verbalisanten bij de rechter-commissaris, op verzoek van de verdediging, is hierover uitleg gegeven (Rb Noord Nederland, 23 april 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1676)

Lees meer >


Gelogen over inzet observatiepand

Geplaatst op: 02 juli 2016

Schending van behoorlijke procesorde nu door verbalisanten – waaronder de operationeel leider onderzoek – bij de rechter-commissaris in strijd met de waarheid is verklaard over inzet observatiepand, hetgeen leidt tot strafvermindering van 3 maanden. Bovendien constatering vormverzuim nu eenmalig geen proces-verbaal is opgemaakt van observatie woning van verdachte. Het beroep op niet-ontvankelijkheid OM wegens handelen in strijd met de verbaliseringsplicht (artt. 152 en 126aa Sv) wordt verworpen. Niet is komen vast te staan dat politie of justitie bemoeienis hebben gehad met de inzet door adviseur Stadsmariniers van een bloempotcamera gericht op woning van de verdachte. Het verweer strekkende tot volledige bewijsuitsluiting en dus vrijspraak wegens gestelde onrechtmatige stelselmatige observatie (126g Sv) wordt verworpen nu observaties beperkt waren tot waarnemen van gedragingen die door een ieder vanaf openbare weg konden worden waargenomen en niet gezegd kan worden dat door observaties een min of meer volledig beeld van aspecten van verdachte’s leven is verkregen. Verdachte wordt veroordeeld voor handelen in strijd met de Opiumwet (bezit en langdurige drugshandel vanuit woning) en voor het aanwezig hebben van een vuurwapen met bijbehorende munitie tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan 10 maanden voorwaardelijk (Rb Rotterdam, 31 mei 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BQ6878).

Lees meer >


Onjuistheden in proces-verbaal politie blijft zonder consequentie

Geplaatst op: 02 juli 2016

Dat onjuistheden in het proces-verbaal niet altijd leidt tot een niet-ontvankelijkheid van het OM of bewijsuitsluiting, blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 29 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT7104. De onjuistheden waren slechts gering van ernst en de verdachte was niet ernstig in zijn belangen geschaad. Het ging in casu om de vermelding dat er een buurtonderzoek had plaatsgevonden, terwijl het ging om een in de buurt wonende verbalisant die heeft gerelateerd wat hij had waargenomen.

Lees meer >


Tapgesprekken in strijd met de waarheid gerelateerd; niet-ontvankelijkheid OM

Geplaatst op: 02 juli 2016

Tapgesprekken in strijd met de waarheid gerelateerd in een ambtsedig proces-verbaal. Vormverzuim in de zin van artikel 359a Wetboek van Strafvordering. Ernstige schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde. Klaarblijkelijk doelbewust en met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte, is aan het recht van verdachte op een eerlijke behandeling van zijn strafzaak tekort gedaan. Gelet op de ernst van dit verzuim zal de rechtbank het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaren (Rb Noord-Holland, 20 maart 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ4987.

Lees meer >


OM niet-ontvankelijk omdat proces-verbaal niet naar waarheid is opgemaakt

Geplaatst op: 02 juli 2016

Het hof heeft het openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaard in de vervolging op de voet van artikel 359a Sv, aangezien in deze zaak het proces-verbaal van de politie niet naar waarheid is opgemaakt. De belangen van de verdachte zijn daardoor onherstelbaar beschadigd (Gerechtshof Amsterdam, 6 maart 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:757).

Lees meer >


Vermelden wanneer waarnemingen via camerabeelden zijn gedaan

Geplaatst op: 30 juni 2016

Een verbalisant dient in het proces-verbaal te vermelden wanneer hij zijn waarnemingen niet rechtstreeks heeft gedaan, maar heeft verkregen na het bekijken van (eerder opgenomen) camerabeelden. Dit volgt uit HR NJ 1995, 672.

Lees meer >


Eisen proces-verbaal observatie

Geplaatst op: 30 juni 2016

Voor wat betreft de eisen die ex. artikel 152 Sv. aan een proces-verbaal van een observatie kunnen worden gesteld, is het volgende van belang.

  • Leider onderzoek mag p-v opmaken, mits ook de observanten dat zelf doen
  • Het proces-verbaal hoeft niet helemaal in detail

(zie o.a. HR NJ 1996, 442)

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden