Verzoek tot het verrichten van tegenonderzoek / contra-expertise

Indien de advocaat het niet eens is met een uitgebreid rapport, kan hij de rechtbank vragen om tegenonderzoek te verrichten, ook wel een contra-expertise genoemd. Het is wel belangrijk dat een dergelijk verzoek zorgvuldig wordt opgebouwd en onderbouwd.

Gronden voor aanvragen tegenonderzoek / contra-expertise

Een verzoek aan de rechter om tegenonderzoek te laten verrichten kan worden gebaseerd op een of meer van de volgende gronden:

  • Indien de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten in twijfel wordt getrokken (zie bijv. HR 14 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO2966, NJ 2011/313).
  • Indien er vragen bestaan omtrent de betrouwbaarheid van de gehanteerde methode
  • Indien de resultaten van het beschikbare deskundigenonderzoek in voldoende mate gemotiveerd zijn betwist
  • Indien aangetoond wordt dat de door de rechter benoemde deskundigen objectief bezien niet als onpartijdig kunnen worden beschouwd.
  • Ook moet worden aangevoerd dat de te benoemen deskundige (de voorgestelde deskundige) een relevante bijdrage kan leveren aan het strafproces

Eis van eerlijke procesvoering

De eis van een eerlijke procesvoering kan voorts meebrengen dat aan een verzoek tot het doen verrichten van een tegenonderzoek gevolg behoort te worden gegeven. Of zich zo een geval voordoet is afhankelijk van de omstandigheden van de desbetreffende zaak. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan
(a) de gronden waarop het verzoek steunt,
(b) het belang van het gevraagde onderzoek in het licht van de resultaten van reeds verrichte onderzoeken,
(c) de omstandigheid dat het verzoek is gedaan op een zodanig tijdstip dat een onderzoek nog mogelijk is,
(d) de omstandigheid dat het verzoek redelijkerwijs eerder had kunnen worden gedaan.

(vlg HR 12 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3886, NJ 2013/179, rov. 3.3.; HR 16 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7150, NJ 2013/248, rov. 4.2; HR 8 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI4080, NJ 2009/423, rov. 3.3. HR 8 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR7228, NJ 2005/514, rov. 3.5.)

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden