Procedure aanvraag telefoontap

Het is de OvJ die, na machtiging van de RC, een tapbevel geeft aan de opsporingsambtenaar. Bij een tapaanvraag zijn twee toetsmomenten. Ten eerste is het de OvJ die controleert of is voldaan aan de wettelijke vereisten, zoals de verdenking, of er sprake is van een ernstige inbreuk op de rechtsorde en in hoeverre het onderzoek de inzet van de tap dringend vordert, hierbij rekening houdend met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Ten tweede is het de RC die toetst of de OvJ in redelijkheid had kunnen komen tot een vordering machtiging tap en andermaal toetst of is voldaan aan de gestelde eisen. In urgente situaties is het mogelijk een ‘spoedtap’ aan te vragen. In dat geval vindt er telefonisch overleg plaats tussen de OvJ en RC en kan de tap, indien de RC een machtiging afstaat, in zeer korte tijd worden aangesloten. De tapaanvraag dient vervolgens wel schriftelijk bevestigd te worden. Een tapmachtiging wordt voor maximaal vier weken afgegeven, maar de RC kan ook besluiten de tap voor een kortere periode toe te staan. Dit laatste wordt vaak gedaan bij een spoedtap. Een tap kan voortijdig worden afgesloten, maar in het geval men het noodzakelijk vindt de tap voort te zetten, dient de OvJ een aanvraag voor verlenging voor te leggen aan de RC.

Procedure opnemen telecommunicatie binnen Europa

Wanneer wordt gevraagd een telefoonnummer te tappen in een andere lidstaat zal dit in beginsel worden gedaan door het direct doorgeleiden van telecommunicatie van het ene naar het andere land (art. 18 EU-rechtshulpovereenkomst). De aangezochte lidstaat heeft slechts beperkte mogelijkheden om tapverzoeken te weigeren. In art. 20 van de EU-rechtshulpovereenkomst is bepaald dat, wanneer het mogelijk is een persoon in een andere lidstaat van de EU af te tappen zonder technische bijstand van die lidstaat, die lidstaat toestemming moet geven nadat deze lidstaat in kennis is gesteld van het aftappen.

> Meer informatie procedure opnemen telecommunicatie binnen Europa

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden