Stemherkenning als bewijs

Noch uit de wet, noch uit de jurisprudentie valt af te leiden dat (resultaten van)stemherkenningen door tolken en verbalisanten in algemene zin niet voor het bewijs zouden mogen worden gebruikt. In de rechtspraak zien we dan ook dat stemherkenning wordt toegelaten tot het bewijs.

Gezien de feilbaarheid van de menselijke waarneming en gegeven de kanttekeningen die mede daarom vanuit de wetenschap bij de betrouwbaarheid van stemherkenningen worden geplaatst, moet daarmee behoedzaam worden omgesprongen

Relevante factoren voor gebruik bewijs stemherkenning

In de jurisprudentie worden feiten en omstandigheden genoemd die aan de betrouwbaarheid van dergelijke stemherkenningen in zijn algemeenheid bijdragen.

 • Herkenning door meerdere deskundige personen
 • De verbalisant kent de verdachte in die zin dat zij hem heeft verhoord en vervolgens zijn stem in een tapgesprek herkent (Rb 's-Hertogenbosch, 30 juni 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BI9966)
 • De verbalisant is gedurende enige tijd intensief bij het onderzoek betrokken, daarmee gefocust op een beperkt aantal personen en gedurende een lange periode intensief doende met het uitluisteren van duizenden gesprekken die in het kader van het onderzoek zijn opgenomen. Daaruit vloeit voort dat – zeker naarmate de tijd vordert – de verbalisant vertrouwd is geraakt met de onderscheiden stemmen en beter in staat kan worden geacht de eigenaardigheden daarvan te herkennen (Rb 's-Hertogenbosch, 30 juni 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BI9966).
 • De kwantiteit, namelijk het uitluisteren van vele duizenden telefoongesprekken, waarvan in dit onderzoek sprake is geweest, vergroot de betrouwbaarheid van de stemherkenningen (Rb 's-Hertogenbosch, 30 juni 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BI9966)
 • Ondersteuning door overige bewijsmiddelen (In Rb Maastricht, 14 juli 2010, ECLI:NL:RBMAA:2010:BN1304 ), bijv.
  - opmerkingen gemaakt die wijzen op de identiteit van de gebruiker
  - verdachte en/of anderen hebben verklaard over de gebruikers van bepaalde telefoonnummers
  - uit de combinatie van de inhoud van een tapgesprek in samenhang met andere opsporingsactiviteiten kan worden afgeleid dat verdachte deelnemer aan een bepaald gesprek was

De rechtbank overwoog in de uitspraak van 19 december 2008, NbSr 2009, 31 ook dat bij de waardering van de bewijskracht van stemherkenningen behoedzaamheid op z'n plaats is, mede in het licht van de kanttekeningen die Prof. Broeders plaatst bij de betrouwbaarheid hiervan. De rechtbank noemt enkele relevante factoren van het toetsen van de betrouwbaarheid:

 • Wordt de stemherkenning ondersteund door andere feiten en omstandigheden of bewijsmiddelen?
 • Heeft de stemherkenning op ambtseed plaatsgevonden?
 • Betwist de verdachte de stemherkenning?
 • Is er sprake van stemherkenning door een persoon die de verdachte ook daadwerkelijk kent?
 • Wat is de mate van zekerheid van de stemherkenning?
 • Hoeveel uitgeluisterde gesprekken zijn er?

Wetenschappelijke eisen stemherkenning

De bewijswaarde in een concreet geval hangt af van de omstandigheden waaronder die herkenning tot stand is gekomen. Prof. A.P.A. Broeders belicht de stemherkenning aan de hand van verschillende factoren die van belang zijn bij de beoordeling van de betrouwbaarheid daarvan.

 

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden