Camerabeelden

Heimelijk geplaatste camera's 

Indien door de politie zelf camera's worden geplaatst om een persoon of object te observeren, is er sprake van stelselmatige observatie en dient hiervoor op grond van artikel 126g of 126o Sv. een bevel van de officier van justitie zijn afgegeven. Anders ligt het evenwel wanneer door een burger of een bedrijf heimelijk een camera is opgehangen. 

Cameratoezicht

Beelden van de cameratoezicht zijn politiegegevens in de zin van de Wpg. Artikel 19 van de Wpg bepaalt dat in bijzondere gevallen, voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, ten behoeve van (onder meer) de opsporing van strafbare feiten politiegegevens aan personen of instanties kunnen worden verstrekt. Het is vaste jurisprudentie dat de artikelen 3 Politiewet en/of 141 en 142 Sv. voldoende wettelijke grondslag bieden voor cameratoezicht (Hof Den Haag, NJ 2002, 153). Tegenwoordig is de wettelijke basis voor cameratoezicht ook nog eens uitdrukkelijk opgenomen in artikel 151c Gemeentewet.

> Zie ook: cameratoezicht is geen stelselmatige observatie

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden